sparren.net

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-22

 

Sparrens Natur- och vattenvårdsförening

 

 Årsmöte 2017 i Smedsmora gård söndag 21 maj


Smedsmora gårdsväg 2


På årsmötet behandlar vi förstås de sedvanliga formaliteterna samt redovisning av läget kring arberet med ny regleringspunkt för vattennivån i Sparren. Under 2013 genomfördes provfiske av Sötvattenslaboratoriet inom ramen för WATERS:s-programet.Vi har glädjen att meddela att Kertin Holmgren, forskare vid SLU:s Sötvattenslaboratorium, kommer som föredragshållare och pratar om resultaten från provfisket. Kerstin kommer prata under rubriken "Sparrens fiskar - En pusselbit i förvaltning av vattenmiljöer och biologisk mångfald"Ny nivåreglering för Sparren


Avtal är skrivet med Geosigma för hjälp med konsekvensutredning


För att komma tillrätta med de stora nivåvariationerna var målet tidigare att reparera dammen vid Röby kvarn. Dammen utgör regleringspunkt för sjön och är nu i dåligt skick och läcker mycket. Dammen är samtidigt ett vandringshinder för fiskar som är svårt att lösa varför siktet nu istället är inställt på att bygga en ny regleringspunkt för Sparren uppe vid sjöns utlopp. För detta behöver en utredning göras av hur nivån kan tillåtas variera, hur en ny sjötröskel därmed ska utformas och en ansökan till miljödomstolen med miljökonsekvensutredning som grund för en ny vattendom. Allt detta är en förhållandevis omfattande process. Föreningen för nu diskussioner med Geosigma för att ta ställning till vilken utformning på utskovet vi ska gå vidare med och ingå i Miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i ansökan till Miljödomstolen. För mer information läs på länkarna här under.


Reparationen - Länk till informationssida


Kvarndammen - Historik - Länk till historisk beskrivning


Sparren - Djur och natur - Länk till allmänn information om Sparren 

Sjön Sparren

Sparren är en sjö strax norr om Kårsta där lillån utgör sjöns utlopp. Sparren ingår i de översta delarna av Åkerströmmen som slutligen rinner ut vid Åkersberga. Sparren är största sjön i avrinningsområdet med över 20 milj m3 vatten. Omsättningstiden är 25 månader vilket gör att vattnet hinner sedimentera sig och Sparren får ett relativt klart vatten. Dock kan en kraftig algblomning ske vissa somrar. Det är en i huvudsak näringsfattig skogsjö bildad av två vattenfyllda sprickdalar som ”går i kryss”. Sjön är strukturerad i tre tydliga bassänger; Närtunaviken, Kårstaviken och den största, Lisingefjärden. Med ett medeldjupet på nära 7 m och maxdjup på 14 m är Sparren en av få sjöar i detta område som når ner under havsytans nivå.

 

Sparren visar tydligt sjöars betydelse för naturlig rening. Dess utlopp Lillån serverar Åkerströmmen markant friskare vatten än vad Holmbroån gör.

Fisket i Sparren är inte fritt och är inget som föreningen styr över. Har ni frågor hänvisas ni till markägarna. 

Vill ni ble medlem eller komma i kontakt med styrelsen, kan ni maila till föreningens mailadress, sparren@sparren.net. 

 

 

Medlemsavgift: 200 kr

Plusgiro: 66 59 40 - 3

 

 

För att komma i kontakt med styrelsen,

mailar ni enklast "sparren@sparren.net"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenterade observationer runt sjön

Från 2012 har föreningen börjat med en form av dokumentation av de observationer vi gör runt sjön. Ni kan gå in under fliken Mätningar, för att se hur formulären ser ut och hur man rapporterar in. Observationerna från förra året är dokumenterade i denna Rapport .

 

-----------------------------------------------

 

Länkar till andra Hemsidor

 

Vattenmyndigheterna»
.

 

Karta över naturvärda områden.»

 

Historiska kartor»

 

 

Rö sockens historia»

 

 

Kårsta Ekskogen»

 

Närtuna hembygdsförening»

 

-----------------------------------------------

 

 

 

Sparrens  Natur- och vattenvårdsförening